Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawę rur teletechnicznych RHDPE i/lub studni teletechnicznych”

Nowy Sącz, dnia 1 luty 2024 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawa: ZP.60.DIN.1.2024

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego niepodlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p.z.p., (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.  

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56; 33-300 Nowy Sącz

 

ogłasza  przetarg nieograniczony na:

 

„Dostawę rur teletechnicznych RHDPE i/lub studni teletechnicznych”

  

 

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) rur teletechnicznych RHDPE i/lub studni teletechnicznych wg „Zestawienia materiałów” – zał. nr 1 do SIWZ/umowy, wymagań technicznych dla teletechnicznych RHDPE i/lub studni teletechnicznych – zał. nr 3 do SIWZ/umowy oraz pozostałych zapisów w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.

Dostawa materiałów dla Zakresu I oraz II na adres: magazyn Zamawiającego ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu, rozładunek po stronie Zamawiającego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26 stycznia 2024 r. o godz. 12.00

 

                                                    

 

 

Pobierz ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki

Informacja UE
Informacja UE