Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2

Wartość projektu

Zgodnie z zawartą umową naszej spółce przyznano dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych projektu , tj. w wysokości 2 564 560,50 PLN nettoKoszt całkowity projektu wynosi 3 772 570,00 PLN  brutto.

O projekcie

Dofinansowanie na realizację projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzyma z NFOŚiGW -program Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Cel projektu

Bezpośrednim celem Projektu jest:

– zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego, dzięki ograniczeniu strat na przesyle ciepła poprzez zastosowanie rurociągów preizolowanych w miejsce sieci tradycyjnych,

– poprawie stanu technicznego istniejących sieci, a przez co zwiększenie bezpieczeństwa dostawy ciepła do odbiorców, zwiększenie niezawodności i ciągłości dostaw ciepła.

– ograniczeniu występowania ubytków wody sieciowej,

– projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia ilości paliwa do produkcji ciepła co bezpośrednio wpłynie na ograniczenie emisji do środowiska.

Planowane efekty

  1. Zaoszczędzenie energii pierwotnej w ilości 13 625 GJ/rok,
  2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń:
  • Tlenki siarki – 3 683 kg/rok,
  • Tlenki azotu – 1 593 kg/rok,
  • Pyły – 292 kg/rok.
  1. Ograniczenie efektu cieplarnianego:
  • Dwutlenek węgla – 1 018 000 kg/rok

Wkład Funduszy Europejskich – wartość Projektu

Zgodnie z zawartą umową naszej spółce przyznano dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych Projektu , tj. w wysokości 2 564 560,50 PLN netto. Koszt całkowity projektu wynosi 3 772 570,00 PLN brutto.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących Projektów realizowanych w ramach POIiŚ.

Nieprawidłowości można zgłaszać na:

a) specjalny adres e-mail - naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pomocą

b) elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Podpisanie umowy o dofinansowanie
Podpisanie umowy o dofinansowanie
12.08.2020

Dnia 28 lipca 2020 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2” (...)

Podpisanie umowy z Wykonawcą
Podpisanie umowy z Wykonawcą
18.03.2021
8 marca 2021 r. w siedzibie MPEC Nowy Sącz została podpisana umowa na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2”.
.
Postęp prac
Postęp prac
29.06.2021
« 1 »
Informacja UE
Informacja UE