Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Budowa kotła biomasowego

Link_do_yt

Całkowita wartość Projektu przed zwiększeniem dofinansowania wynosiła: 13 293 840,00 PLN brutto, przyznano dofinansowanie na poziomie 38% wydatków kwalifikowanych Projektu. Po zwiększeniu dofinansowania całkowita wartość projektu wzrosła i wynosi 14 523 340,00 PLN brutto, poziom dofinansowania wzrósł do 40% wydatków kwalifikowanych Projektu. 

Dotacja przed zwiększeniem dofinansowania : 4 113 391,00 PLN

Dotacja po zwiększeniu dofinansowania : 4 718 700,00 PLN

O projekcie

Dofinansowanie na realizację projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzyma z NFOŚiGW -program Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Cel projektu

Celem projektu jest budowa kotła opalanego biomasą o nominalnej mocy cieplnej 7 MW, która zapewni dodatkową zdolność produkcyjną kotłowni Millennium i umożliwi w przyszłych latach podłączanie do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców ciepła.

Okres realizacji inwestycji przewidziano na lata 2019 – 2020.

Planowane efekty

Budowany kocioł biomasowy wyposażony w nowoczesną instalację odpylania spalin tj. elektrofiltr, ograniczający w znacznym stopniu emisję pyłu do powietrza. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celów w zakresie: - ograniczenia emisji pyłów i gazów do atmosfery, w tym pyłu do 10 μm. o 2,69 Mg/rok tj. o 68,82 % i pyłu do 2,5 μm o 0,33 MG/rok tj. o 22,63 %, - zmniejszenie emisji C0 2 o 9 397,76 Mg CO2/rok, - zwiększenia udziału ciepła wytworzonego z OZE w sieci ciepłowniczej z 0 % do 19,7 % jako pierwszego etapu do osiągnięcia poziomu produkcji ciepła z OZE i kogeneracji w ilości ponad 50 % produkowanego ciepła, - poprawy współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WPc do poziomu 1,23 z poziomu 1,47 dla ciepła dostarczanego z sieci do odbiorców ciepła, - zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii na terenie kraju, - dywersyfikacja paliw wykorzystywanych w ciepłowni Millenium dla zmniejszenia ryzyka wzrostu ceny ciepła, - planowany efekt ekologiczny to roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 9 397,76 MgCO 2 /rok. Ponadto produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie natomiast 24 999,11 Mwht/rok.

Wkład Funduszy Europejskich – wartość Projektu

Zgodnie z zawartą umową naszej spółce przyznano dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 40% wydatków kwalifikowanych Projektu , tj. w wysokości 4 718 700,00 PLN netto. Koszt całkowity projektu wynosi 14 523 340,00 PLN brutto.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących Projektów realizowanych w ramach POIiŚ.

Nieprawidłowości można zgłaszać na:

a) specjalny adres e-mail - naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pomocą

b) elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Podpisanie umowy z Wykonawcą
Podpisanie umowy z Wykonawcą
08.07.2019

Dnia 8 lipca 2019 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” 

Podpisanie umowy o zwiększenie dofinansowania
Podpisanie umowy o zwiększenie dofinansowania
07.10.2019

7 października 2019 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu (MPEC) zostały podpisane aneksy do umów zwiększające dofinansowanie ...

Rozpoczęła się budowa kotła opalanego biomasą
Rozpoczęła się budowa kotła opalanego biomasą
21.01.2020

fotorelacja

« 1 »
Informacja UE
Informacja UE