Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Sprawozdanie z efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego

Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego zgodnie z art. 7b ust. 5 Prawa Energetycznego
 
System ciepłowniczy  Sieć nr 1 (Millenium) Sieć nr 2 (Sikorskiego) Sieć nr 3
(Wólki)
Sieć nr 4
(Bóżnicza)
Sieć nr 5
(Matejki)
Sieć nr 6
(Stary Sącz)
Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego
do systemu ciepłowniczego
26,4% 0% 1,5% 0% 0% 0%
Rodzaj odnawialnego źródła energii

biomasa (zrębka drzewna)

- kolektory słoneczne  - - -
Procentowy udział ciepła odpadowego
w łącznej ilości ciepła dostarczonego
do systemu ciepłowniczego 
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego 11,6% 0% 0% 0% 0% 0%
Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WPc 1,30 1,37 1,23 1,39 1,22 1,22
Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto  [GJ] 430  855 67 773 12 411 2 041 1 791 9 128
Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym   [GJ] 111 856 0 179,5 0 0 0
Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto  26,0% 0% 1,4% 0% 0% 0%
Procentowy udział ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto  0% 0% 0% 0% 0% 0%


Wskaźnik WPc wyliczono na podstawie załącznika nr 4 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Informacja UE
Informacja UE