Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Modernizacja systemu ciepłowniczego

„Modernizacja części systemu ciepłowniczego miasta Nowy Sącz – ciepłowni Millenium i sieci ciepłowniczej na osiedlu Gołąbkowice”. Całkowita wartość projektu netto wynosi: 7 854 000 PLN. Otrzymana dotacja to 50% wydatków kwalifikowanych Projektu.

Dotacja: 3 927 000 PLN

Cel projektu

Dofinansowanie na realizację Projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzymało ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Okres realizacji inwestycji przewidziano na 2011 - 2012 rok.

Planowana inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego miasta Nowego Sącza oraz ograniczenia strat energii, co bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie znaczącego efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza.

Zakres

  • Modernizacja kotła WR-10 nr 5 w Ciepłowni Millenium II /ul. Wiśniowieckiego 56/ – zakres będzie dotyczył wymiany kotła WR – 10 na kocioł membranowy WR12/N w nowej technologii o nowoczesnej konstrukcji o ścianach szczelnych,
  • Modernizacja sieci cieplnej osiedla Gołąbkowice / początek sieci w istniejącej ciepłowniczej komorze rozdzielczej Ki przy ul. Prażmowskiego w Nowym Sączu na dz. nr 4/5 w obrębie 34, dalej wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej do oś. Gołąbkowice. / - wymiana niskoparametrowej sieci na sieć wysokoparametrową o długości 2460 m oraz przebudowa węzła grupowego na węzły indywidualne - 30 sztuk. System dostawy cieplej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania z zasilania opartego o wymiennikownię grupową i system czterorurowej sieci niskoparametrowej zostanie zastąpiony siecią wysokoparametrową wraz z systemem instalacji alarmowej impulsowej i węzłami indywidualnymi z pełną automatyką w poszczególnych budynkach sterowanych w oparciu o telemetrię i zdalny monitoring indywidualny każdego węzła.

Przedstawiony powyżej zakres przedmiotowy powstał w wyniku szczegółowej analizy alternatywnych rozwiązań i wybrany został jako rozwiązanie najbardziej optymalne, które cechuje się najlepszym pozytywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Ważnym argumentem, potwierdzającym potrzebę realizacji projektu jest ciągły postęp technologiczny w zakresie ochrony środowiska, który stymuluje procesy inwestycyjne mające na celu redukcję i zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń w zakresie różnych komponentów środowiska poprzez dostosowywanie się przedsiębiorstw do wymogów Najlepszych Dostępnych Technik (BAT).

Uroczyste Zakończenie Realizacji Projektu Oraz Podsumowanie Wykonania Projektu
Uroczyste Zakończenie Realizacji Projektu Oraz Podsumowanie Wykonania Projektu
18.12.2019

We wtorek 11 grudnia 2012 roku o godzinie 1200 w naszym Przedsiębiorstwie odbyła się uroczystość związana z zakończeniem realizacji projektu: „Modernizacja części systemu ciepłowniczego miasta Nowy Sącz – ciepłowni Millenium i sieci ciepłowniczej na osiedlu Gołąbkowice” dofinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Podpisanie Umowy Z Wykonawcą
Podpisanie Umowy Z Wykonawcą
18.12.2019

W dniu 23-09-2011 podpisano umowę z firmą Modern&Kotły, na „wykonanie robót budowlanych pod nazwą zabudowa kotła WR12 N na istniejącym fundamencie likwidowanego kotła WR-10 nr 5”. Wartość podpisanego kontraktu to 2,19 mln zł netto, z czego połowę sfinansuje Unia Europejska. Termin zakończenia realizacji zaplanowano na...

Podpisanie Umowy Z Wykonawcą Inwestycji – Os. Gołąbkowice
Podpisanie Umowy Z Wykonawcą Inwestycji – Os. Gołąbkowice
18.12.2019

W dniu dzisiejszym (tj. 31.03.2011 r.) została podpisana umowa między Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu. a Przedsiębiorstwem Usługowo Produkcyjnym „CERBUD” Sp. z o.o. na wykonanie modernizacji – przebudowy osiedlowej sieci i ciepłowniczej na osiedlu Gołąbkowice w Nowym Sączu.

Podpisanie Umowy O Dofinansowaniu Inwestycji.
Podpisanie Umowy O Dofinansowaniu Inwestycji.
18.12.2019

W dniu 27 grudnia 2010 r. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys przekazał umowy potwierdzające przyznanie dotacji unijnych. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzymało dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, na realizację projektu pn „Modernizacja części systemu ciepłowniczego miasta Nowy Sącz – ciepłowni Millenium i sieci ciepłowniczej na osiedlu Gołąbkowice”.

Wyniki przetargów
Wyniki przetargów
25.03.2012

Wyniki postępowań dotyczących projektu

« 1 »
Informacja UE
Informacja UE