Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego

Link do YouTube

Całkowita wartość Projektu przed zwiększeniem dofinansowania wynosiła: 20 095 771,00 PLN brutto, przyznano dofinansowanie na poziomie 75% wydatków kwalifikowanych Projektu. Po zwiększeniu dofinansowania całkowita wartość projektu wzrosła i wynosi 23 950 560,00 PLN brutto, procentowy poziom dofinansowania pozostał bez zmian.

Dotacja przed zwiększeniem dofinansowania : 12 180 000,00 PLN

Dotacja po zwiększeniu dofinansowania : 14 553 700,00 PLN

O projekcie

Dofinansowanie na realizację projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzyma z NFOŚiGW -program Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Cel projektu

Bezpośrednim celem Projektu jest:

– zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego, dzięki ograniczeniu strat na przesyle ciepła poprzez zastosowanie rurociągów preizolowanych w miejsce sieci tradycyjnych,

– poprawie stanu technicznego istniejących sieci, a przez co zwiększenie bezpieczeństwa dostawy ciepła do odbiorców, zwiększenie niezawodności i ciągłości dostaw ciepła.

– ograniczeniu występowania ubytków wody sieciowej,

– projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia ilości paliwa do produkcji ciepła co bezpośrednio wpłynie na ograniczenie emisji do środowiska.

Planowane efekty

  1. Zaoszczędzenie energii pierwotnej w ilości 26 461,94 GJ/rok,
  2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń:
  • Tlenki siarki – 6 014,12 kg/rok,
  • Tlenki azotu – 2 664,72 kg/rok,
  • Pyły – 560 kg/rok.
  1. Ograniczenie efektu cieplarnianego:
  • Dwutlenek węgla – 1 935 610 kg/rok

Wkład Funduszy Europejskich – wartość Projektu

Zgodnie z zawartą umową naszej spółce przyznano dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 75% wydatków kwalifikowanych Projektu , tj. w wysokości 14 553 700,00 PLN netto. Koszt całkowity projektu wynosi 23 950 560,00 PLN brutto.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących Projektów realizowanych w ramach POIiŚ.

Nieprawidłowości można zgłaszać na:

a) specjalny adres e-mail - naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pomocą

b) elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Podpisanie umowy o dofinansowanie
Podpisanie umowy o dofinansowanie
30.05.2019

Dnia 30 maja 2019r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu została podpisana umowa o dofinansowanie z programu Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zadania pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego”...

Podpisanie umowy o zwiększenie dofinansowania
Podpisanie umowy o zwiększenie dofinansowania
07.10.2019

7 października 2019 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu (MPEC) zostały podpisane aneksy do umów zwiększające dofinansowanie ...

Podpisanie umowy z Wykonawcą
Podpisanie umowy z Wykonawcą
17.03.2020

Dnia 16 marca 2020 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Modernizacja – przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Westerplatte w Nowym Sączu” projektu pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła...

Inwestycja w toku
Inwestycja w toku
14.04.2020

Otwarcie części zmodernizowanej sieci ciepłowniczej zasilającej budynki wielorodzinne na osiedlu Westerplatte i Barskie
Otwarcie części zmodernizowanej sieci ciepłowniczej zasilającej budynki wielorodzinne na osiedlu Westerplatte i Barskie
23.09.2020

Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ludomir Handzel wraz z Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu - Pawłem Kupczakiem, dokonali otwarcia części zmodernizowanej sieci ciepłowniczej zasilającej budynki wielorodzinne osiedla Westerplatte i Barskie. Zamknięty został tym samym I etap...

« 1 »
Informacja UE
Informacja UE