Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej

Szacowany koszt całkowity projektu wynosi 26 898 870,00 PLN brutto. Zgodnie z zawartą umową naszej spółce przyznano dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 43% wydatków kwalifikowanych projektu, tj. w wysokości 9 418 000,00 PLN netto.

O projekcie

Dofinansowanie na realizację projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzyma z NFOŚiGW program Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Cel projektu

Celem projektu jest budowa układu wysokosprawnej kogeneracji składającego się z 3 silników kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy nie mniejszej niż 6 MWe i 5,85 MWt co zapewni dodatkową zdolność produkcyjną kotłowni Millenium a także umożliwi produkcję i sprzedaż energii elektrycznej.

Okres realizacji inwestycji przewidziano na lata 2021 – 2023.

Planowane efekty

  1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 6,00 MWe.
  2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 5,85 MWt.
  3. Zaoszczędzenie zużycia energii pierwotnej w ilości 171 375 GJ/rok.
  4. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla - 31 496 000 kg/rok.

Wkład Funduszy Europejskich – wartość Projektu

Zgodnie z zawartą umową naszej spółce przyznano dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 43% wydatków kwalifikowanych Projektu, tj. w wysokości 9 418 000,00 PLN netto. Koszt całkowity projektu wynosi 26 898 870,00 PLN brutto.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących Projektów realizowanych w ramach POIiŚ.

 

Nieprawidłowości można zgłaszać na :

  1. Specjalny adres e-mail – naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub a pomocą
  2. elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

Największa inwestycja w historii MPEC
Największa inwestycja w historii MPEC
04.01.2021

Największa inwestycja w historii MPEC będzie w całości sfinansowana ze środków zewnętrznych. 

- Spółka planuje w ciągu 2 najbliższych lat uruchomić silniki kogeneracyjne o mocy 6 MW

Podpisanie umowy dotacyjnej
Podpisanie umowy dotacyjnej
04.01.2021

   Dzięki determinacji i zabiegom nowego zarządu spółki w grudniu 2020 r. MPEC pozyskał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz premię kogeneracyjną z URE, które w całości pokrywają wartość inwestycji. Podpisania umowy dotacyjnej w ramach POIŚ 1.6.1  dokonali - Artur Michalski wiceprezes...

Rusza największa inwestycja w historii MPEC
Rusza największa inwestycja w historii MPEC
11.08.2021

  10 sierpnia 2021 r. w siedzibie MPEC Nowy Sącz została podpisana umowa w formule „zaprojektuj-wybuduj” dla inwestycji pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji”. Wykonawcą inwestycji została firma ENERVIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, reprezentowana przez Prezesa Piotra Andrusiewicza oraz Prokurenta Tomasza Kormana,...

Postęp prac
Postęp prac
23.03.2022
Raport z prac w zakresie budowy nowych źródeł w MPEC Nowy Sącz
Raport z prac w zakresie budowy nowych źródeł w MPEC Nowy Sącz
15.07.2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest w trakcie realizacji czterech projektów dofinansowany ze źródeł zewnętrznych. Jednym z nich jest budowa wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Instalacja ta zapewni dodatkową zdolność produkcyjną kotłowni Millenium, a także umożliwi nam produkcję i sprzedaż energii elektrycznej...

« 1 »
Informacja UE
Informacja UE