Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Rozliczanie ciepła

Z kim rozlicza się MPEC?

Za przesłane ciepło MPEC rozlicza się ze Spółdzielniami, Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz innymi podmiotami z którymi zawarta jest umowa, na podstawie faktur wystawianych za zużycie ciepła na danym obiekcie podłączonym do węzła cieplnego, gdzie następuje podgrzanie wody.

Według czego wystawiana jest faktura?

Faktura jest wystawiana wg wskazań licznika ciepła oraz licznika zużytego nośnika, zgodnie z cenami zawartymi w taryfie zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Z kim rozliczany jest koszt zakupu ciepła?

Koszty zakupu ciepła  są rozliczane w opłatach pobieranych przez odbiorcę, to jest właściciela lub zarządcę budynku, od właścicieli lub najemców lokali znajdujących się w budynku.

W  zakresie rozliczeń kosztów ogrzewania wszelkie roszczenia mieszkańcy (najemcy) muszą zgłaszać do administratora budynku.

Informacje o rozliczeniach i fakturach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, informujemy, że na każde żądanie odbiorcy końcowego Spółka udzieli informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych faktur.

W tym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

Specjalista do spraw obsługi Klienta

Telefon: 18 443 53 83 wew. 112

E-mail: bok@mpecns.pl

Informacja UE
Informacja UE