Przetarg na: „Legalizację liczników ciepła”

 

Nowy Sącz dn.25 marca 2020 r.

 

Sprawa: SZP/DEA/3/2020       

dot. postępowania o udzielenie zamówienia  nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Legalizację liczników ciepła”

 

Termin składania ofert upływa w dniu 02 kwietnia 2020 r. o godz. 1200.

Zamawiający nie wymaga wadium.

Termin realizacji zamówienia  - w ciągu 2020 r.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą łączna ceną ofertową brutto.

Ofertę, sporządzoną na załączniku nr 1 do specyfikacji, podpisaną przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, wraz z załącznikami, należy przesłać w formie skanu drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: sekretariat@mpecns.pl

Pobierz ogłoszenie oraz załączniki

 

Zapytania do przetargu:


 

 

 


 

Informacja UE