Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

,,Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”

 

Nowy Sącz, dnia 2 lutego 2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 20 stycznia 2022 r.

Odpowiedzi na pytania-20.01.2022r.


Nowy Sącz, dnia 14 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie o przetargu-po modyf. 14.01.2022 r.

Odpowiedzi na pytania-14.01.2022

Odpowiedz na pytanie 11

00 - SIWZ-po modyfikacji 14.01.2022 r.

03 - wzór umowy po modyf. w dn. 14.01.2022 - zał. nr 3 do SIWZ


Nowy Sącz, dnia 5 stycznia 2022 r.

Wykonawca informuje, że dołączył załącznik nr. 2 do zamówienia

Załącznik nr. 2


Nowy Sącz, dnia 5 stycznia 2022 r.

Odpowiedzi na zapytania

Modyfikacja PFU


Nowy Sącz, dnia 31 grudnia 2021 r.

Odpowiedzi na zapytania 


Nowy Sącz, dnia 27 grudnia 2021 r.

  1. Modyfikacja terminu składania ofert 
  2. Modyfikacja treści ogłoszenia
  3. Modyfikacja SIWZ

Nowy Sącz, dnia 14 stycznia 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.40.2021          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – po modyfikacji w dn. 14.01.2022 r.

Uwaga: Zmiana terminu otwarcia ofert!

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

,,Budowę kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną”
w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”

 

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” oraz zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp.  z o. o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego i do wglądu
w siedzibie Zamawiającego.

Nr projektu: Nr MFEOG.07.04.13-06-0022/21-00
Tytuł projektu: „Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz"
Tytuł zadania: Montaż kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW.

Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

Termin składania ofert upływa w dniu 2 lutego 2022 r. o godz. 12.00.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 3MW wraz
z infrastrukturą techniczną w formie zaprojektuj i wybuduj, wg PFU – zał. nr 1 do SIWZ i umowy, „Opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 2 do SIWZ i umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę kotła biomasowego o mocy 3 MW wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami niezbędnymi do jej funkcjonowania z uzyskaniem warunków podłączenia, decyzji - w tym pozwolenia na budowę, a także dostawę kotła biomasowego z urządzeniami pomocniczymi, montażem
i podłączeniem, doprowadzeniem wszystkich niezbędnych mediów i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

CPV 45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Termin realizacji zamówienia:

-Przekazanie placu budowy  – do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

-Odbiory częściowe – zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”.

- Wykonanie projektów: budowlanego, technicznego i wykonawczego – do 3 miesięcy od podpisania umowy, bez uzyskania pozwolenia na budowę.

-Odbiór częściowy – technologia wraz z próbami i dokumentacją odbiorową – do 30 listopada 2022 r.

-Odbiór końcowy wraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu –
do 28 lutego 2023 r.

Wadium – 100.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa łączna cena ofertowa brutto – 100 pkt

Pliki do pobrania:

1. SIWZ - po modyfikacji 14.01.2022 r.

zał. nr 1      –       PF-U umowy-  po modyfikacji w dn. 5.01.2022 r., (także jako zał. nr 1 do umowy),

zał. nr 2      –       Opis przedmiotu zamówienia (także jako zał. nr 2 do umowy),

zał. nr 3      –       Wzór umowy - po modyfikacji w dn. 14.01.2022 r.,

zał. nr 4      –       Oświadczenie o dysponowaniu osobami,

zał. nr 5      –       Wykaz wykonanych robót,

zał. nr 6      –       Oświadczenie o polisie oc,

zał. nr 7      –       Oświadczenie o braku okoliczności,

zał. nr 8      –       Harmonogram rzeczowo – finansowy (także jako zał. nr 3 do umowy)

zał. nr 9      –       Karta gwarancyjna (także jako zał. nr 4 do umowy),

zał. nr 10    –       formularz „Oferta”,

zał. nr 11    –       Zestawienie głównych urządzeń.


Nowy Sącz, dnia 20 grudnia 2021 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.40.2021          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

,,Budowę kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną”
w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”

 

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” oraz zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp.  z o. o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego i do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Nr projektu: Nr MFEOG.07.04.13-06-0022/21-00
Tytuł projektu: „Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz"
Tytuł zadania: Montaż kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW.

Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 11 stycznia 2022 r. o godz. 12.00.

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 3MW wraz z infrastrukturą techniczną w formie zaprojektuj i wybuduj, wg PFU – zał. nr 1 do SIWZ i umowy, „Opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 2 do SIWZ i umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę kotła biomasowego o mocy 3 MW wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami niezbędnymi do jej funkcjonowania z uzyskaniem warunków podłączenia, decyzji - w tym pozwolenia na budowę, a także dostawę kotła biomasowego z urządzeniami pomocniczymi, montażem i podłączeniem, doprowadzeniem wszystkich niezbędnych mediów i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

CPV 45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Termin realizacji zamówienia:

-Przekazanie placu budowy  – do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

-Odbiory częściowe – zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”.

- Wykonanie projektów: budowlanego, technicznego i wykonawczego – do 3 miesięcy od podpisania umowy, bez uzyskania pozwolenia na budowę.

-Odbiór częściowy – technologia wraz z próbami i dokumentacją odbiorową – do 30 listopada 2022r.

-Odbiór końcowy wraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu – do 28 lutego 2023 r.

 

Wadium – 100.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa łączna cena ofertowa brutto – 100 pkt

 

Pobierz ogłoszenie, SIWZ i załączniki.

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

       

Informacja UE
Informacja UE